Personopplysningsfil

En beskrivelse av personopplysningsfil i samsvar med paragraf 10 i Personopplysningsloven (Personal Data Act) (523/99).

1. Kontrollør

Fiskars Finland Oy Ab (heretter kalt "Fiskars")
Forretnings-ID: FI19036089
Hämeentie 135 A, P.O. Box 130, FI-00560 Helsinki, Finland
Tlf.: +358 20 43 910
Telefaks: +358 9 604 053

2. Person med ansvar for personopplysningssaker

Functional Products Brand & Integrated Marketing Communications
c/o Fiskars Finland Oy Ab
Tel: +358 20 43 910
Email: functional.bimc@fiskars.com

3. Navn på personopplysningsfilen

Register basert på kunderelasjon eller annen samarbeid med Fiskars.

4. Formålet med bruken av personopplysninger

Formålene med behandlingen av personopplysninger er forvaltning av kunderelasjoner og andre samarbeidsrelasjoner, administrasjon, markedsføring og fjernsalg, samt planlegging og utvikling av forretningsvirksomheten til Fiskars, selskaper som til enhver tid tilhører Fiskars-konsernet, samt selskaper som inngår i Fiskars' franchisekjede.

Alle registrerte opplysninger kan brukes til markedsføringsformål, forretningsutvikling og tilsvarende av Fiskars og/eller tilknyttede selskaper, inkludert selskaper i franchisekjeden samt deres samarbeidspartnere. Dette kan omfatte direkte markedsføring, også i elektronisk form, og målrettet markedsføring. For å kunne tilby registrert person fordeler, tilbud og annet materiale som er relevant for vedkommendes personlige interesser, kan de registrerte opplysningene bli analysert og brukt sammen med annet datainnhold for å utvikle profiler og grupper, som kan brukes i målrettet markedsføring og annen kommunikasjon i samsvar med profilens interesser. Opplysningene kan også bli brukt i andre kunderegistre innad i Fiskars. Fiskars kan outsource data prosesser til tredjeparts service leverandører.

5. Innhold i personopplysningsfilen

Opplysninger knyttet til følgende grupper og deres endringsopplysninger kan behandles i personopplysningsfilen: 

Grunnleggende opplysninger, for eksempel:
Navn, fødselsdato, kjønn, språk, e-postadresser, telefonnumre, adresser, yrke eller tittel, navn og kontaktopplysninger til selskapet, sivilstatus, familiestørrelse, skjermnavn og -foto.

Informasjon angående registreringen av produktet eller annen objektiv forbindelse, for eksempel:
Identifikasjonsopplysninger knyttet til bruken av Fiskars’ tjenester, f.eks. ulike kundeprogrammer: kundenummer, brukernavn og passord; informasjon om kjøp som er gjort; produktregistreringer (inkl. garantiregistreringer); dato for start av kundeforholdet; faktureringsopplysninger, innkreving og garanti; interesser som den registrerte personen har tilkjennegjort; opptak av kundesamtaler; direktemarkedsføringstillatelser og -forbud samt den registrerte personens aktivitet på Fiskars’ nettsted og mobile tjenester, f.eks. informasjonskapsler sendt til nettleseren og informasjon mottatt gjennom disse (f.eks. IP-adresse); ), data subjektets mønster på Fiskars’ sin egen hjemmeside; og personens aktivitet i Fiskars' sosiale medier.

Opplysninger knyttet til tilbud og kjøp samt annen kommunikasjon, for eksempel:
Fordelene, tjenestene og kampanjene rettet mot og tilbudt til den registrerte personen, samt bruken av slike; tilbakemelding, krav og annen kommunikasjon og tiltak knyttet til kunde- eller samarbeidsrelasjonen; kjøp som er gjort i Fiskars’ butikker, outlets og nettbutikker; dato for kjøpet, kjøpte produkter (antall og pris for de kjøpte produktene samt kjøpets totalsum), opplysninger knyttet til produktene, til garantiene samt til håndtering, levering og retur av varer.

6. Vanlige datakilder

Opplysninger om personer samles hovedsakelig inn når kunde- eller samarbeidsrelasjonen innledes. Opplysningene kan samles inn via informasjonskapsler og andre tilsvarende teknikker når en person benytter Fiskars' elektroniske tjenester via en dataterminal. I tillegg kan personlige opplysninger samles inn fra tredjeparter, så sant dette skjer innenfor lovens grenser.

Opplysninger kan samles inn fra andre registre hos Fiskars og tilknyttede selskaper, inkludert selskaper i egen franchisekjede.

Oppdatering av personopplysninger kan også mottas fra myndigheter, organisasjoner og virksomheter som tilbyr slike oppdateringstjenester, samt offentlige registre og andre offentlige kilder. 

7. Vanlig utlevering og overføring av opplysninger utenfor EU/ EØS

Fiskars kan utlevere opplysninger innenfor begrensningene av gjeldende lovgivning. Opplysninger fra filen kan utleveres til markedsføringsformål for Fiskars' samarbeidspartnere, unntatt hvis den registrerte personen har nektet slik utlevering. Mottakeren av opplysningene kan ikke videreformidle opplysningene.

Fiskars kan også utlevere og overføre opplysninger til samfunn utenfor EU/EØS som Fiskars har en skriftlig avtale med, og som har et opplysningsvern tilsvarende det finske personopplysningsvernet etter finske lovgivning, eller når utleveringen finner sted basert på annet juridisk grunnlag.

Fiskars kan overføre personopplysningene til Fiskars' direkte markedsføringsregistre etter opphør av kunderelasjonen eller annen samarbeidsrelasjon, med mindre den registrerte personen har nektet slik overføring. 

8. Beskyttelse av personopplysningsfilen

Kun utpekte ansatte i Fiskars eller i selskaper som handler på vegne av eller på oppdrag fra Fiskars, har tilgang til bruke personopplysningsfildatabaser i henhold til de personlige brukerrettighetene gitt av kontrolløren. Det er opprettet brukerkontoer på forskjellige nivåer i henhold til hva den enkelte medarbeider trenger for å utføre sine oppgaver. Systemene er beskyttet av en brannmur, som beskytter personopplysningsfilen fra kontakter utenfor Fiskars.

Dokumenter som inneholder manuelt behandlede opplysninger, kundeopplysninger og opplysninger knyttet til samarbeidspartnere, lagres i et låst og brannsikkert område etter forhåndsbehandling. Kun utpekte ansatte i Fiskars eller i selskaper som handler på vegne av Fiskars, har tilgang til manuelt behandlede opplysninger. 

Alt personell og alle ansatte i Fiskars samt ansatte i selskaper som handler på vegne av eller på oppdrag for Fiskars, har taushetsplikt for alle personopplysninger som mottas gjennom egne arbeidsoppgaver.

9. Den registrerte personens rettigheter

Den registrerte personen har rett til å gå gjennom opplysningene som gjelder ham/henne, som er lagret i personopplysningsfilen. Anmodningen om en slik gjennomgang skal skje skriftlig til den personen som har ansvar for personopplysningssaker. Anmodningen må være underskrevet. Anmodningen kan også legges frem ved kontrollørens hovedkontor på adressen Fiskars Finland Oy Ab, Hämeentie 135 A, FI-00560 Helsinki.

Ved å kontakte kontrolløren har den registrerte personen rett til å forby behandling og utlevering av opplysningene som vedrører ham/henne, for direkte reklame, fjernsalg og andre direkte markedsføringsmetoder, samt for markeds- eller meningsmålinger. I tillegg har den registrerte personen rett til å be om korrigering av uriktige opplysninger og fjerning av hennes/hans data fra registeret ved å kontakte personen som har ansvar for personopplysningssaker.